Storhaugen boligtomter
5357 Fjell

Tomtene ligger i et område regulert til frittliggjande småhusbusetnad. Totalt 26 eneboligtomter, 8 solgt og 18 igjen. Følgende står i reguleringsføresegner for gnr 18, bnr. 9 m. fl. Storhaugen, Algrøyna, Fjell kommune. § 3.1. Frittliggjande småhusbusetnad 3.1.1 I områda avsett til frittliggjande småhusbusetnad, BF01- BF11, tillet ein einebustader, uteopphaldsareal, tilkomstvegar og parkering/garasje knytt til desse. 3.1.2 Minste utomhusareal per eining skal vere 100 m2. Areala skal ha solrik plassering, ikkje vere brattare enn 1:3, ha ei funksjonell form, og skjermast mot ver, vind, støy og trafikk. 3.1.3 Maks tal einingar innanfor BF01- BF11 er 28 stk. 3.1.4 Maksimum mønehøgde for frittliggjande bustadar i planområdet er 7 meter over gjennomsnittleg planert terreng. 3.1.5 Maksimal tomteutnytting inklusiv parkering for BF01-BF02 er BYA = 20 %. 3.1.6 Maksimal tomteutnytting inklusiv parkering for BF03-BF11 er BYA = 30 %. 3.1.7 Parkering vert løyst på kvar enkelt tomt. 3.1.8 Frittliggande småhusbusetnad skal ha maksimum to parkeringsplassar per tomt. For ytterligere informasjon, se vedlegg i salgsoppgave eller https://kommunekart.com/ (gnr 18 bnr 300)

Standard

Velkommen til Storhaugen!

Eiendom på 45 552 m² (18 eneboligtomter) i et nyere boligfelt beliggende i naturskjønne og rolige omgivelser. Beliggenheten gir deg kort vei til barnehage, skole, butikk og kollektivtransport. Tomtene vil bli skilt ut etterhvert som de selges. Tomtene vil variere i størrelse, men er på ca 1 mål hver. Konferer megler for mer info.

Det presiseres at nye eiere må søke kommunen om oppføring av ny bolig. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko. Reguleringsplan og kommunedelplan regulerer hva som kan bygges på tomten. Reguleringsplan og kommunedelplan med kart og bestemmelser kan sees hos megler eller sendes på forespørsel.

Tomteareal

1000m2

Parkering

Parkering må opparbeides på egen tomt etter gjeldende bestemmelser.

Beskaffenhet

Tomten er/vil bli plannert.

Ansvarlig megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
pk@kapa.no
45 20 04 00

Kaland & Parnerts

Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

25-06-2024

Se flere boliger i området

Øygarden - Fjell
Trettevika 2
87 m2 - 3 soverom
kr 2 650 000
Meny