Therese Fimland

Prosjektmegler | Salgsleder | Partner

97 72 47 06 / tf@kapa.no

Thor Kristian Johannessen

Prosjektmegler | Daglig leder | Partner

91 68 86 55 / tkj@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Alvervegen 10-12, 5911 Alversund

UTSOLGT! Alvertoppen – Byggearbeidene har startet! Innflytting neste år.

Prisantydning

Fra2 690 000,- Til2 890 000,-

Omkostninger

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Boligtype:

  Leilighet

 • Kommunenr.:

  4631

 • Gårds/Bruksnr.:

  137/109

 • Primærrom:

  64 m2

 • Bruksareal:

  70 m2

 • Antall soverom:

  2

 • Meglers ref.nr:

  9219002

Therese Fimland

Prosjektmegler | Salgsleder | Partner

97 72 47 06 / tf@kapa.no

Thor Kristian Johannessen

Prosjektmegler | Daglig leder | Partner

91 68 86 55 / tkj@kapa.no

Visning

Kontakt megler for avtale om visning

Alvervegen 10-12
5911 Alversund

Standard

Tilvalg og endringer:

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Om prosjektet

Prosjektet i Alvertoppen omfatter en delvis sammenhengende blokkbebyggelse med til sammen 28 leiligheter. Prosjektet er delt opp i hus 1 med tjue leiligheter og hus 2 med åtte leiligheter.

Byggene oppføres ihht. TEK 17 og fundamenteres på komprimerte steinfyllinger. Det vil være et underjordisk garasjeanlegg under hus 1, med nedkjøring under deler av hus 1 mot nordøst.

Det vil bli opparbeidet lekarealer mellom bebyggelsen, samt felles gangvei nordvest for hus 2. Felles takterrasse etableres over deler av Hus 1 og er tilgjengelig for samtlige beboere i sameiet.

Se utomhusplan for ytterligere informasjon. Selger tar forbehold om tinglysing av nødvendige ferdselsrettigheter knyttet til felles gangvei. Det henvises forøvrig til leveransebeskrivelse datert 20.01.20 eller senere.

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett boligselskap. Sameiet omfatter Hus 1 med totalt 20 stk. boligseksjoner og Hus 2 med totalt 8 enheter. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne:
- Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.
- Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Ansvarlig megler

Therese Fimland
Prosjektmegler | Salgsleder | Partner
tf@kapa.no
97 72 47 06

Kaland & Parnerts

Kaland & Partners Nybygg AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832

Salgsoppgavedato

13-06-2022

Meny